ADJUTUS JURISTBYRÅ

ADJUTUS JURISTBYRÅ

Juridik / Medling / Samtalsstöd

Kontorshotell i Umeå och Stockholm

OM OSS


Välkommen till juristbyrån Adjutus. Vi som driver Adjutus är Kristina Nitzler och Andreas Nitzler. Vi arbetar idag främst med familjejuridik och medling samt erbjuder även samtalsstöd.

Vår inställning är att juridik kan vara enkelt, såsom att utforma ett avtal eller ett skuldebrev.


Juridik kan också upplevas som svårt, eftersom den tangerar konfliktfyllda områden i livet.


Under olika perioder kan behovet av juridisk expertis bli aktuellt. Här kan vi vara ett stöd.

Tillsammans har vi lång och bred erfarenhet av frågor som innefattar barnperspektiv, konfliktlösning och den juridik som krävs för vardagslivet.


Kristina är jur. kand., medlare och samtalsterapeut.


Andreas är fil. kand. i psykologi, film och filosofi.


OM KONFLIKTER


Nästan alla konflikter börjar med meningsskiljaktigheter i sakfrågor. Men om sakfrågorna är viktiga och meningsskiljaktigheterna stora övergår det snabbt till att handla om känslor.


När känslorna tar en allt större plats i konflikten blir den personlig. En konflikt består grovt räknat av tio procent sakfråga och nittio procent känsla. Konfliktens utveckling påverkas av intensiteten i känslorna, hur mycket som står på spel och hur mycket resurser som uppfattas som tillgängliga.

Medling

Medlingslagen, Non-Violent Communication m.m.


Alla kommuner i Sverige är skyldiga att erbjuda medling. Medling handlar om att en oberoende part möjliggör ett möte mellan den som varit utsatt för ett brott och den som bedömts ha begått ett brott, där samtalet har en bärande uppgift.


Medling är tänkt att finnas som ett komplement till rättsskipningen, och syftar till att ge inblandade parter möjligheten att själva ta ansvar för att lösa en konflikt, dvs. ett brott kan till viss del ses som en känslomässig knut som behöver lösas upp för att parterna ska kunna gå vidare från händelsen ifråga.


Medling har visat sig ha framgång vid ungdomsbrott, i skolmiljöer där bråk uppstår samt vid en rad andra typer av konflikter. Den används även med fördel vid företagssamarbeten eller inom arbetslivet.

Barnperspektivet

Vårdnadstvister, Socialtjänstlagen m.m.


Barnperspektivet innebär att barnet ska sättas i främsta rummet, att barnet ska lyssnas till och att dess röst ska tillmätas stor betydelse. Barnets emotionella trygghet behöver alltid stärkas vid svåra omställningar.


Föräldrarna/vårdnadshavarna är också i behov av stöttning, då det i känslosamma situationer kan vara nästintill omöjligt att fatta viktiga beslut som rör ens barn. Här är det meningen att en lyhörd jurist ska kunna bistå till den bästa lösningen för barnet och lugna oroliga föräldrar.


Familjerätt / Civilrätt

Äktenskap, föräldraskap, arv, testamente, avtal, försäkringar m.m.


Juridiken blir viktig, då den ser till skilda medlemmar i en familj under olika faser i livet. Det kan till exempel handla om att komma fram till vem som får ärva en sommarstuga, hur en skuld mellan familjemedlemmar ska regleras på bästa sätt eller vart ett barn ska bo vid en skilsmässa. Det kan också handla om att formulera avtal mellan företag eller privatpersoner.


Eftersom civilrätten till stora delar är dispositiv gör det att parterna behöver bli överens om vad som ska gälla i en specifik fråga, något som inte alltid är enkelt. Här kan en duktig och inkännande jurist vara behjälplig.

ADJUTUS JURISTBYRÅ


Adjutus är latin och betyder; vara givande, hjälpa, upprätthålla, uppmuntra och främja

Kontakta oss

info@adjutus.se


+46 8 559 22 329


Du kan även nå oss via adjutuslaw på Skype

Copyright @ All Rights Reserved